Amargadhi-5, Dadeldhura
(+977) 096-420358
info@farwesternagro.com
www.farwesternagro.com

Notices

September 10, 2020

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) फार वेष्टर्न एग्रो जाइन्ट लिमिटेडको शेयर वापतको रकम भुक्तानीका लागि संस्थापक शेयरधनीहरुका नाममा जारी गरिएको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/४/२८ गते) यस कम्पनीका संस्थापक Read more

Powered By: Mohrain Websoft P. Ltd.